SCHEIDSRECHTER. MIDDEN IN DE SPORT.

Scheidsrechtersopleidingen
Uitgave: 29-07-2009


Download ook onze full-color wervings- en imagofolders: Werving en Imago  (PDF).

De scheidsrechterscommissie van de Nederlandse IJshockey Bond is verantwoordelijk voor het v
erspreiden spelregelkennis en het opleiden van scheidsrechters en linesmen. Daarnaast is de genoemde instantie mede-verantwoordelijk voor het werven van scheidsrechters.

De Basisopleiding ijshockeyscheidsrechters (Nederlandstalig - PDF) is hier te downloaden.
Informatie over de diverse opleidingen (datum, tijd, plaats) is te vinden in de opleidingskalender van de NIJB.

Acrobat Reader ophalen Om de zogenaamde PDF-bestanden te kunnen inzien moet je de beschikking hebben over Adobe Acrobat Reader. Door op nevenstaande link te klikken kunt u deze gratis downloaden.

Waarom hebben we scheidsrechters nodig?

Zonder scheidsrechters kan het spelletje nu eenmaal nog steeds niet gespeeld worden. Bovendien, hoe meer kwantiteit, hoe hoger de kwaliteit zal worden. Dit omdat er dan voor wedstrijden een keuze gemaakt kan worden een groter potentieel, en anderzijds zal de sportieve concurrentie onder de scheidsrechters gaan toenemen, waardoor prestaties zullen verbeteren.

Er is in de inleiding gesproken van "mede-verantwoordelijk". Ook clubs zijn verantwoordelijk voor het werven van scheidsrechters en linesmen, niet in de laatste plaats vanwege de belangen zoals hierboven aangegeven. Voor een vereniging ook niet weg te vlakken: hoe groter je lokale scheidsrechterskorps, hoe lager de scheidsrechterskosten zijn voor je jeugdwedstrijden. Het geld dat je op deze manier uitspaart kun je in je jeugdopleiding stoppen.

Welke opleidingen organiseert de scheidsrechterscommissie?

Beginnerscursussen

Bij voldoende nieuwe scheidsrechtersaanmeldingen in een bepaalde plaats of regio, zorgt de lokale scheidsrechterscoördinator dat de scheidsrechterscommissie hiervan op de hoogte wordt gebracht. Deze zorgt dat een docent een zestal lessen gaat verzorgen.
Indien mogelijk wordt de theorie aangevuld met praktisch onderricht op het ijs m.b.t. positie, het nemen van face-offs, schaatsvaardigheid en het uitvoeren van diverse procedures m.b.t. bijvoorbeeld wisselen van spelers, opleggen van straffen, scheiden van vechtpartijen.

Opleidingen voor clubscheidsrechter - gedeeltelijk nieuw
Begin september starten de opleidingen, die zowel een theoretisch als praktisch gedeelte kennen. Zie ook onze pagina over clubscheidsrechters


Een bijscholingscursus wordt door de NIJB op lokaal niveau verzorgt. Deze cursus is verplicht voor alle (club-)scheidsrechters die niet aan een nationale bijscholing hebben deelgenomen. Clubs zijn verantwoordelijk voor planning, organisatie en acoommodatie; de NIJB zorgt voor een docent. Clubs nemen conatact op met referee@nijb.nl om een bijscholingsavond te plannen.

Spelregelinstructies aan spelers en coaches
Een gecomprimeerde vorm van de opleiding voor beginnend scheidsrechter. In maximaal twee avonden worden coaches en spelers de eerste beginselen van het scheidsrechtersvak bijgebracht.
Enerzijds om de doelgroep de spelregels en begrip voor het scheidsrechtersvak bij te brengen, anderzijds is er de hoop dat bij enkelen de vonk overslaat en dat zij zich aanmelden als scheidsrechter voor wedstrijden op een ander niveau dan waar zij spelen. En mochten spelers onverhoopt voortijdig de stick aan de wilgen hangen, dan is er de hoop dat zij defintief voor scheidsrechtersvak kiezen.
Zou je als speler de top niet kunnen halen, dan is er misschien nog de mogelijkheid om op een andere wijze de top in het ijshockey te halen.

Informatiebijeenkomsten voor U14-spelers
Om de kennis van spelregels te verhogen en om een bijdrage te leveren aan fairplay en respect start de NIJB ook informatiebijeenkomsten voor U14-spelers.
Vanaf het seizoen 2009-2010 is deelname voor de U14-spelers noodzakelijk ter verkrijging van hun spelerslicentie.
Clubs zorgen voor planning, accommodatie en voor het uitnodigen van spelers en ouders; de NIJB stelt een docent beschikbaar.
Clubs nemen conatact op met referee@nijb.nl om een informatieavond te plannen.


Lokale / regionale opleidingen
Gedurende het seizoen wordt eens per maand een contact / cursusavond voor alle scheidsrechters uit de plaats of regio georganiseerd. Beschouw dit min of meer als een (verplichte) instuifbijeenkomst waar door de docent stof wordt behandeld die van tevoren door de scheidsrechterscommissie is aangedragen en waar alle actuele zaken onder de loep worden genomen. Plaatselijke problemen, op de agenda staande lokale toernooien, uitwisselen van ervaringen, bespreken van situaties die cursisten in de praktijk hebben meegemaakt, spelregeltesten, mentale weerbaarheid, zijn onderwerpen die op die avonden de revue kunnen passeren.
Indien mogelijk wordt de theorie aangevuld met praktisch onderricht op het ijs m.b.t. positie, het nemen van face-offs, schaatsvaardigheid en het uitvoeren van diverse procedures m.b.t. bijvoorbeeld wisselen van spelers, opleggen van straffen, scheiden van vechtpartijen.
Deze opleiding wordt vanuit de lokale scheidsrechterscoördinatoren geïnitieerd.
Ook inventariseert deze laatst genoemde functionaris de opleidingsbehoefte bij de vereniging, waarbij te denken valt aan het geven van spelregeluitleg voor spelers, coaches, bestuur en misschien zelfs supporters

Nationale opleidingen
a. scheidsrechtersweekend
Dit is een 2 of 3 dagen durend evenement waar voornamelijk scheidsrechters en linesmen uit de twee hoogste divisies aan deelnemen. Aan het begin van het seizoen worden hier de instructies m.b.t. het verloop van de competitie en het hanteren van spelregels aan de orde gesteld. Scheidsrechters en linesmen krijgen pittige fysieke (loop- en schaatsoefeningen), mentale (weerbaarheid) en theoretische (spelregels en het toepassen daarvan gedurende de wedstrijd) onderwerpen voorgeschoteld.
Getracht wordt telkens ook een buitenlands en vooraanstaand instructeur een aantal gastlessen te laten verzorgen.
b. bijeenkomsten supervisors / docenten / scheidsrechterscoördinatoren
Twee of drie maal per seizoen worden deze personen, die als het lokale verlengstuk van de scheidsrechterscommissie worden beschouwd, bijgeschoold en bijgepraat. Zij kunnen dan de instructie overdragen op scheidsrechters en linesmen, die hun hoger ingeschaalde collegae tijdens de nationale opleidingen ontvangen hebben. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop hun lessen het beste tot hun recht komen en hoe ze scheidsrechters in hun plaats of regio het beste kunnen begeleiden, ondersteunen en beoordelen.
c. Mid-seizoen bijeenkomst
Dit is een ééndaags evenement, vergelijkbaar met het scheidsrechtersweekend, en zoals de naam al aangeeft, gepland in het midden van het seizoen. Eén en ander wordt gevaluëerd en instructies worden indien nodig aangescherpt of aangepast.
d. Play-off bijeenkomst
Dit is een bijeenkomst, gedurende één avond, en gepland kort voordat de play-offs Ere en Eerste Divisie een aanvang nemen. De belangen van wedstrijden, maar ook de belangen van scheidsrechters en linesmen, worden nog eens aangehaald. Specifieke instructies betreffende play-offs vormen een onderdeel van het programma en de selectie voor die play-offs wordt bekend gemaakt.
e. Evaluatie bijeenkomst
In de drang om alles het seizoen daarna nog beter te laten verlopen, wordt medio april met alle supervisors en docenten, de scheidsrechters uit Superliga en Toekomstliga en een lid van het bondsbestuur, het afgelopen seizoen geëvalueerd. Al tijdens de zomermaanden worden, mede aan de hand van deze evaluatiegesprekken, de voorbereidingen voor het seizoen daarna getroffen.
f. Supervisors / docentenopleidingen
Om kwantiteit en kwaliteit te kunnen behouden en waarborgen zit de NIJB (maar ook de clubs) dringend verlegen om kundige personen die scheidsrechters (bij hun eerste stappen in hun carrierre) te begeleiden en op te leiden. We spreken dan over een functie van supervisor.
Bij voldoende deelname zal in oktober 2009 een cursus voor beginnende supervisors van start gaan. Clubs ontvangen hier een separaat schrijven over.

Ander belangstellende kunnen zich via referee@nijb.nl
melden voor meerdere informatie en/of inschrijving.
g. Bijeenkomsten van referees met coaches

Deze zijn bedoeld om enerzijds coaches op de hoogte te stellen van de instructies die scheidsrechters hebben gekregen en anderzijds om de communicatie en verstandhouding tussen beide groepen te verstevigen en/of te onderhouden.

Welke materialen zijn beschikbaar?

Naast het spelregelboek kennen we ook het zogenaamde casebook. Dit is een aanvulling op dat spelregelboek, waar een fiks aantal praktijksituaties de revue passeert. Scheidsrechters en linesmen kunnen en moeten hiermee hun kennis toepassingsgericht opwaarderen.
De Engelstalige versies zijn te downloaden via de site van de IIHF.
Het Nederlandstalige casebook is via de NIJB-site binne te halen. Het Nederlandstalige spelregelboek kan via de lokale vereniging of via het bondsbureau van de NIJB tegen betaling worden aangeschaft. Echter heel veel informatie over spelregels is ook via de Spelregelencyclopedie te vergaren.

In 1999 heeft de International Ice Hockey Federation een Official's Procedure Manual heeft uitgegeven. Dit uitgebreide boek bevat uiteenlopende zaken over het scheidsrechterswezen:

Scheidsrechters en linesmen uit de twee hoogste divisie hebben allemaal de beschikking over een dergelijk boek. De Engelse taal waar deze handleiding in is geschreven, vormt voor de doelgroep geen enkel probleem. Voor dde overige scheidsrechters worden naar behoefte onderdelen vertaald en in instructiebrieven verpsreid.

Daarnaast heeft de IIHF ook een Instructor's Manual uitgegegeven. Dit omvangrijke boekwerk is bedoeld voor docenten en supervisors. Zij kunnen met de aangereikte materialen hun eigen cursussen naar eigen inzichten inrichten. In deze handleiding komen onderwerpen aan de orde als: methoden van lesgeven, hoe scheidsrechters te begeleiden, opbouw van trainingen, spelregeltesten, enz.

Geinteresseerde verenigingen kunnen een beroep doen op deze materialen, die ook uitstekend dienst kunnen doen bij het opleiden van spelers, coaches, teamleiders en bestuursleden.
In 2000 is een
Basisopleiding IJshockeyscheidsrechter verschenen. Een boekwerk in de Nederlandse taal, voorzien van veel illustraties, tekeningen en foto's. T.b.v. de lokale opleiders is naast een docentenhandleiding eveneens een bijbehorende video samengesteld. In 2004 is een instructie DVD voor opleiders samengesteld. Op deze DVD bevinden zich instructievideo's, presentaties, casebook, opleidingsboek,enz.

Begeleiding en beoordeling van scheidsrechters en linesmen

Met alleen cursussen geven maak je geen scheidsrechters. Zij zullen op de werkvloer, dus tijdens wedstrijden, beoordeeld en begeleid moeten worden. De praktijk is nog steeds de beste leerschool, maar dan zal wel een supervisor, de vorderingen en prestaties van een scheidsrechters moeten bekijken en beoordelen.
De taakomschrijving van een supervisor:
· neemt geen beslissing voor de scheidsrechter
· beïnvloedt de mening van de scheidsrechter niet
· mag door de scheidsrechter geraadpleegd worden m.b.t. spelregels en spelregelinterpretaties
· probeert de kwaliteit van de scheidsrechters en linesmen te verhogen
· probeert alle scheidsrechters consequent en op een zelfde lijn wedstrijden te laten leiden
· probeert uniformiteit m.b.t. spelregelinterpretaties en de toepassing daarvan te bewaken c.q. te bevorderen
· evalueert objectief de wedstrijd met de scheidsrechter en linesmen teneinde hun niveau te verbeteren

Internationale opleidingen

In juli 2009 hebben Dzmitry Spirydzoniak (Eindhoven) en Ramon Sterkens (Tilburg) in het kader van het NIJB Arbitrageplan deelgenomen aan een trainingskamp in de USA.
USA Hockey is in deze een uitstekende partner en het is uitzonderlijk dat reeds twee opeenvolgende jaren telkens 2 Nederlandse scheidsrechters door hen zijn uitgenodigd om aan een dergelijk intensief trainingskamp deel te nemen. Voor de volledigheid: Martin de wilde en Jeroen Hesselberth zijn in 2007 naar de USA afgereisd; in 2008 waren Louis Beelen en Jeffrey de Ridder de Nederlandse gasten van Usa Hockey

In juli 2009 zijn Ruud van Baast (Tilburg) en Jean-Paul de Brabander (Nijmegen) door de IIHF uitgenodigd om in Vierumäki (Finland) aan een internationaal Development Camp deel te nemen.
Centraal stond op dit kamp het (nieuwe) zgn. viermansysteem van arbitrage. Op de WK (top) wordt dit systeem al toegepast en in Nederland hanteren we deze wijze van arbitrage bij belangrijke wedstrijden (zoals in de play-offs en tijdens de bekerfinale). Tot nog toe worden Nederlandse internationale scheidsrechters zoals Ruud en Jean-Paul ingezet op de lager niveau’s van de Wereldkampioenschappen (divisie I en en lager).
Doel van het kamp in Finland om scheidsrechters uit niet-topijshockeylanden klaar te stomen voor top voor het werk in de topdivisie senioren en junioren U20.

De IIHF kent een vijftiental referee instructors en iets meer referee supervisors. Het meerendeel van de personen die deze functies bekleden komen uit vooraanstaande ijshockeylanden.
Echter de NIJB is er trots op dat Noud van Berkel sinds 2003 ook tot het selecte gezelschap van IIHF referee-instructors en IIHF referee supervisors behoort.