Vacature openbaar aanklager

Vacature openbaar aanklager

Geplaatst op 09-07-2018

IJshockey Nederland heeft een vacature voor de functie van openbaar aanklager. Dit betreft een onbezoldigde functie. De functie van openbaar aanklager staat als volgt geborgd in het tuchtreglement:

ARTIKEL 7: OPENBAAR AANKLAGER
1. IJshockey Nederland kent een openbaar aanklager. De openbaar aanklager heeft tot taak - en is daartoe bevoegd - om daar waar de statuten en reglementen van IJshockey Nederland voorzien in taken van het bondsbestuur inzake tuchtrechtelijk onderzoek en tuchtrechtelijke vervolging deze taken namens het bondsbestuur uit te oefenen.
2. De openbaar aanklager wordt door het bondsbestuur benoemd voor de duur van drie jaar. De openbaar aanklager is na ommekomst van die termijn terstond herbenoembaar.
3. Niet voor benoeming in aanmerking komen:
a. Leden van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep;
b. en Leden van het bondsbestuur.
4. Zolang niet is voorzien in de benoeming van een openbaar aanklager oefent het bondsbestuur de in lid 1 bedoelde taken uit. Het bondsbestuur is bevoegd terzake van deze taken tijdelijk een volmacht te verlenen aan een andere persoon dan de openbaar aanklager, bijvoorbeeld in het in lid 5. bedoelde geval waarin het de openbaar aanklager niet vrij staat op te treden.
5. De openbaar aanklager dient zijn of haar werkzaamheden uit te voeren zonder aanzien van personen en met eerlijkheid en onzijdigheid. Het staat de openbaar aanklager niet vrij om als openbaar aanklager op te treden in zaken waarmee hij of zij betrokkenheid heeft, bijvoorbeeld als bestuurder van een betrokken vereniging of raadsman van een betrokken speler.
6. Het bondsbestuur is bevoegd beleidsregels vast te stellen die de openbaar aanklager bij de uitoefening van zijn of haar taak in acht heeft te nemen.

Functieomschrijving openbaar aanklager

De aanklager houdt zich bezig met de behandeling van tuchtzaken volgens de reglementen van IJshockey Nederland. De ingediende meldingen van (ernstige) misdragingen in de sport worden door de aanklager in behandeling genomen.

De aanklager stelt zelf onderzoek in op basis waarvan de waarheidsvinding plaatvindt. De aanklager beoordeelt of een melding gegrond is en of deze binnen de kaders van de reglementen van IJshockey Nederland valt. Indien de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de tuchtcommissie, stelt de aanklager de onderzoeksrapportage op. De aanklager is ook bevoegd om eventueel in beroep te gaan bij de commissie van beroep.

De aanklager zal op basis van de verkregen feiten besluiten of en hoe een zaak verder wordt behandeld en zal deze juridisch voorbereiden. De aanklager ontlast de sportbond met een gedegen voorbereiding van een casus.

In het kader van de voorbereiding van een casus zal door de openbaar aanklager van dat nader onderzoek een aanvullende onderzoeksrapportage worden opgemaakt, waarbij
- nadere vragen aan scheidsrechter kunnen worden gesteld;
- nadere vragen aan linesmen kunnen worden gesteld;
- in zijn opdracht scheidsrechters opgedragen kunnen worden om een aanvullende rapportage op te maken.

De openbaar aanklager onderhoudt indien noodzakelijk contact met:
- voorzitter, dan wel vicevoorzitter, van de tuchtcommissie of commissie van beroep van IJshockey Nederland in verband met het aanhangig maken van een tuchtzaak;
- de referee-in-chief van IJshockey Nederland;
- bondsbureau of bondsbestuur van IJshockey Nederland.

De openbaar aanklager roept betrokken speler of official per e-mail op te verschijnen ter zitting van de tuchtcommissie:
- via bestuur van vereniging;
- met toezending van alle relevante stukken;
- uiterlijk 2 weken voor de betreffende tuchtzitting.

De openbaar aanklager stelt de leden van de tuchtcommissie door middel van e-mail op de hoogte van alle relevante stukken ter voorbereiding op de tuchtzitting.

Functie-eisen openbaar aanklager

Opleidingsniveau is minimaal HBO. Ervaring met ijshockeyspelregels en de reglementen van IJshockey Nederland is een vereiste. Ervaring in toepassing van sporttuchtrecht is gewenst.

Sollicitatiebrieven met CV kunnen gemaild worden naar (wilma.olijhoek@ijshockeynederland.nl).

Terug