Opleiding IJshockeytrainer/coach 3

Geplaatst op 24-08-2017

Data en locatie cursusdagen opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Op de volgende cursusdagen vindt in Tilburg de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 seizoen 2017-2018 plaats:

Zaterdag 18 november 2017 van 09:00-16:00 uur
Zaterdag 20 januari 2018 van 09:00-16:00 uur
Zaterdag 10 maart 2018 van 09:00-16:00 uur
Zaterdag 28 april 2018 van 09:00-16:00 uur (tijdens WK)
Zaterdag 12 mei 2018 van 09:00-16:00 uur

Onderwerpen cursusdagen opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Tijdens de cursusdagen worden sport specifieke en sport overstijgende onderwerpen behandeld. De sport specifieke onderwerpen gaan onder andere over individuele tactieken, teamtactieken, spelsystemen, opstellen jaarplan, training geven, wedstrijden coachen, videoanalyse, maken van een playbook. De sport overstijgende onderwerpen gaan onder andere over communicatie, leefstijl, fysieke aspecten, leiderschap, opstellen jaarplan, begeleiden sportkader, didactiek.

Opzet opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Naast het volgen van de binnen de opleiding geboden cursusdagen bestaat de opleiding uit het vervullen van praktijkopdrachten binnen de club, het aanleggen van een portfolio, het volgen van een stageperiode bij één van de nationale teams of een vergelijkbare omgeving af te stemmen met de technisch directeur, het afleggen van een examen door middel van proeven van bekwaamheid.

Inschrijven en kosten opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Wil je deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 vul dan dit inschrijfformulier in. Na acceptatie van jouw inschrijving ontvang je een factuur voor het cursusgeld. Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 850,00 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van IJshockey Nederland onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 3 en jouw eigen naam ontvang je een bevestiging van jouw inschrijving per mail. Alle cursisten moeten naast het diploma IJshockeytrainer/coach 2 ook over voldoende eigen schaatsvaardigheden beschikken om met de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 te kunnen starten. Om in de praktijk de juiste begeleiding te ontvangen, wordt voor iedere cursist een praktijkbegeleider aanstellen (nader af te stemmen met Theo van Gerwen). Voordat de proeven van bekwaamheid kunnen worden afgenomen dient het examengeld ad. EUR 125,00 te zijn betaald.

Deelkwalificaties IJshockeytrainer/coach 3
De 3 deelkwalificaties van de IJshockeytrainer/coach 3 zijn:
3.1 - Geven van trainingen
3.2 - Coachen bij wedstrijden
3.3 - Aansturen van sportkader

Alle bewijsstukken vereist voor de 3 deelkwalificaties dienen (uiterlijk binnen één (1) maand na de laatste cursusdag) in één portfolio te worden ingeleverd bij de praktijkbegeleider van de cursist.

Proeven van bekwaamheid (PVB's) opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst. (Voordat de proeven van bekwaamheid kunnen worden afgenomen moet het examengeld ad. EUR 125,00 zijn betaald.) In het kader van 3.1 Geven van trainingen vinden een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling op het geven van een training met voorafgaand een planningsinterview plaats. In het kader van 3.2 Coachen bij wedstrijd vinden een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling op het coachen bij een wedstrijd plaats. In het kader van 3.3 Aansturen van sportkader vindt een portfoliobeoordeling plaats.

Om in de praktijk de juiste begeleiding te ontvangen wordt voor iedere cursist een stageplek aangewezen. Bij jouw persoonlijke stageplek word je begeleid door een stagebegeleider (praktijkbegeleider). Over de overeengekomen stageplek en praktijkbegeleider (naam en contactgegevens) ontvang je tijdig een bevestiging. Jouw stagebegeleider is op de hoogte van jouw aanstelling. je dient zelf contact op te nemen met jouw stagebegeleider om afspraken in te plannen.

Onderstaand tref je de brondocumenten van de opleiding IJshockeytrainer/coach 3:

Klik hier voor het Toetsplan IJshockeytrainer/coach 3.
Klik hier voor het Kwalificatieprofiel IJshockeytrainer/coach 3.
Klik hier voor de Praktijkopdrachten IJshockeytrainer/coach 3.

Voorafgaande aan de eerste cursusdag dien je de opdracht Zelfscan uit te voeren (zie bijlage 1 van het document Praktijkopdrachten IJshockeytrainer/coach 3). Met deze scan vooraf krijg je inzicht in jouw specifieke aandachtspunten. Nadat je de scan hebt uitgevoerd, bepaal je voor jezelf welke specifieke leerpunten voor jou van toepassing zijn. Neem de zelfscan door met jouw stagebegeleider en neem deze eventueel met aantekeningen van de stagebegeleider mee naar de eerste trainingsdag.

Lesmaterialen opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Tijdens of vooraf aan de cursusdagen ontvang je lesmaterialen. Bij de eerste cursusdag op 18 november 2017 ontvang je een opbergmap voor het verzamelen van materiaal en aantekeningen.

Terug