Vertrouwenspunt sport

Geplaatst op 23-05-2016

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )!

Vertrouwenspunt Sport

Verenigingen: Risico Inventarisatie en Evaluatie

Geplaatst op 18-10-2012

Nieuwe SportRIE vanaf nu beschikbaar.

De Werkgevers in de Sport, bekend als de WOS, heeft samen met de vakbonden een nieuwe branche- RI&E samengesteld die vanaf nu  beschikbaar is. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kun je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je vereniging of organisatie in kaart brengen. Het bestaat uit een  vragenlijst en op basis van de risico’s die daar naar voren komen wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan je dan  gebruiken voor het oplossen van de risico’s. De nieuwe SportRIE is vooral afgestemd op de risico’s  bij sportbonden en sportverenigingen en is in het voortraject door een klankbordgroep getest. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden, de nieuwe SportRIE is te vinden op: www.sportwerkgever.nl

Tot voor kort waren er twee modellen voor Risico Inventarisatie en Evaluatie in omloop voor de werkgevers in de sport. De ene was gericht op de leden van de WOS, de andere was meer van toepassing voor sportverenigingen. Beide modellen zijn nu samengevoegd, en daarnaast hebben we aantal vragen flink teruggebracht: van meer dan 700 naar een globale 200. Dit sluit uitstekend aan bij het streven naar administratieve lastenverlichting.

Bij het opbouwen van de RI&E is een klankbordgroep actief betrokken geweest, die de nieuw ontwikkelde RI&E getest heeft in de eigen praktijk. Dat heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen, zo zijn de vragen over ‘het beleid’ nu ingedeeld in groepen. Hierdoor krijgen kleine organisaties en verenigingen een stuk minder ‘zware beleidsvragen’ te beantwoorden dan de grote werkgevers en zo sluit de RI&E beter aan op de sportpraktijk.

De moeite waard!

Veel organisaties en verenigingen vragen zich af of het de moeite waard is om de RI&E uit te voeren. Naast het feit dat de uitvoering van de RI&E een wettelijke verplichting is voor werkgevers met werknemers in dienst, is het belangrijk dat je als vereniging nadenkt over het sportklimaat dat je aan je sporters wilt bieden. Je sport veilig kunnen beoefenen is voor heel veel mensen een belangrijk punt. En daar kan deze gratis RI&E goed bij helpen. Voor een aantal sporten zijn zelfs sport specifieke vragen opgenomen: atletiek, bridge, gymnastiek/turnen, handbal, hockey, tafeltennis, tennis, voetbal en zwemsport. Verder zijn er koppelingen gemaakt met de Arbocatalogus voor de Sport (o.a. voor beeldschermwerk, werkdruk en vervoer) en met het Oplossingenboek. Een geïntegreerde aanpak, iets waar we als werkgevers in de sportbranche best trots op mogen zijn!

Vrijwilligers

Bijna elke sporter vindt het belangrijk om veilig zijn favoriete sport te kunnen beoefenen en het is voor verenigingen dus van belang om voor die veiligheid te zorgen. Maar ook de zorg voor vrijwilligers is belangrijk: verenigingen draaien bijna altijd met een grote groep vrijwilligers en een ongeluk is wel het laatste wat je als bestuur wilt hebben. De SportRIE kan uitstekend helpen om de grootste gevaren in de hand te houden. Zo zijn er voor de meeste risico’s al standaard maatregelen beschikbaar, zodat je daar niet meer op hoeft te studeren. Het uiteindelijke uitvoeren van die maatregelen, ja, dat blijft natuurlijk bij de vereniging.

Vergunningen en verzekeringen

Verzekeringspolissen, meestal in de spreekwoordelijke kleine lettertjes, stellen nogal wat eisen. Een eis die vaak is opgenomen, is het hebben van een actuele RI&E. Als je dat als vereniging niet weet, kan je voor de vervelende verrassing komen te staan dat een schadeclaim maar voor een gedeelte wordt uitbetaald, of misschien wel helemaal niet.

Soms heb je als vereniging te maken met vergunningen. Dat kan zijn voor het dagelijkse gebruik, zoals een Omgevingsvergunning, of tijdelijk voor bijvoorbeeld een groter evenement. In deze vergunningen kan geëist worden dat een actuele RI&E aanwezig is.

Overigens: ook als een vereniging geen groot (vergunning plichtig) evenement organiseert, dan biedt de SportRIE een handige checklist om na te gaan of voldoende aan veiligheid is gedacht (denk aan:  toernooien of jeugdkampen).

Aan de slag

Je kunt aan de slag met de SportRIE via de volgende link: www.sportwerkgever.nl (onder het kopje Gezondheid). Na het aanmelden op de site van de SportRIE wijst alles zich vanzelf. Tussentijds stoppen kan zonder bezwaar, je kunt op een later tijdstip verder waar je gebleven was.

Animatiefilm sport en alcohol

Geplaatst op 06-06-2014

Het handhaven van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor sportverenigingen. De Nederlandse Ijshockey Bond  vindt het van belang dat leden, barvrijwilligers, bestuur, ouders en jeugd zich ervan bewust zijn waarom het handhaven van deze grens belangrijk is. Om die reden willen we u attent maken op korte animatiefilm die NOC*NSF heeft ontwikkeld. Hierin wordt op een luchtige en pakkende wijze de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren getoond en wat men daar aan kan doen.

De animatiefilm duurt 85 seconden en is om die reden uitermate geschikt om dit onderwerp bespreekbaar te maken in reguliere verenigingsbijeenkomsten. Denk aan een ledenvergadering, een teambijeenkomst et cetera.  Bovendien kunt u eenvoudig uw leden op deze film attenderen door hen te wijzen op de link of door de film op uw website te plaatsen. Op deze wijze kunt ook de doelgroepen bereiken die niet de e-learning IVA volgen en ontstaat er meer begrip wanneer een barvrijwilliger de leeftijdsgrens handhaaft.

De film is via deze link te bekijken http://youtu.be/ANr3vJytkbI.

Naast de animatiefilm heeft NOC*NSF ook een film gemaakt waarin het belang om aandacht te besteden aan het onderwerp alcohol en jongeren vanuit diverse perspectieven wordt belicht. Onder andere staatsecretaris Martin van Rijn, kinderarts Nico van der Lely, Johan Wakkie maar ook bestuurders van sportverenigingen delen hun visie op het thema alcohol, jongeren en sport. Sportbonden kunnen deze film goed gebruiken op verenigingscongressen om daar de discussie te starten. 

De film 'Verantwoord alcholbeleid in de sport' is hier en hieronder te bekijken.

Sportsubsidiewijzer

Geplaatst op 10-06-2014

Welke subsidies en financiële regelingen zijn relevant voor de Nederlandse sportsector? De Sportsubsidiewijzer geeft een indruk van het brede palet aan subsidiemogelijkheden.

Van subsidies voor doelgroepgerichte sportactiviteiten tot regelingen met betrekking tot milieuvriendelijk investeren, van Europese programma’s tot gemeentelijke potjes: je vindt het in de Sportsubsidiewijzer.

Sport als goed doel

Geplaatst op 06-06-2014

Over de kracht van sport valt niet te twisten. Sport is passie, vermaakt mensen en is gezond. Waarschijnlijk zie je ze zo voor je: de volle sportvelden en sporthallen in het weekend, waar jong en oud hun sportieve passie beoefenen. Maar ook alle sporters die individueel hun sport beoefenen, zijn gek van sport. De kans is groot dat jijzelf op de één of andere manier bij sport betrokken bent. Want Nederland houdt van sport, zowel om te doen als om naar te kijken.

Nederlanders geven jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen (Bron: Geven in Nederland 2011). Tot nu toe wordt daarbij nog weinig aan sport gedacht. En dat terwijl de sport dit hard nodig heeft! Sponsorbijdragen en gemeentelijke subsidies nemen namelijk af. Daarom is het goed om te weten dat jij de sport kunt helpen. Door te geven aan jouw sportvereniging of een ander doel in de sport. Op een manier die bij jou past.

Waarom?

Geven aan een goed doel doe je vanuit een persoonlijk motief. Je wilt bijvoorbeeld bijdragen aan het voortbestaan en successen van je eigen club of aan de ontwikkeling van talent in jouw tak van sport. Ongeacht je motief, je belangrijkste bijdrage is dat sport mogelijk blijft voor iedereen!

Geven en nalaten aan sport is voor sommige mensen al net zo logisch als geven aan een muziekgezelschap of een goed doel. Vaak vanuit de passie die zij al heel lang voelen voor hun club en voor hun sport.

Toch zijn er nu nog weinig verenigingen en sportbonden die hier op inspelen. Een samenwerkingsverband van KNVB, Eredivisie CV en NOC*NSF, heeft zich als doel gesteld om geven en nalaten aan sport bekender te maken bij sportverenigingen en ook bij het grote publiek. Mede gesteund door het Ministerie van VWS, hebben zij het internetplatform sportdaargeefjeom.nl ontwikkeld.

Handboek wet en regelgeving

Geplaatst op 10-06-2014

Om meer inzicht te geven in deze complexiteit van wetten en regels heeft de werkgroep 'Informatievoorziening Wet- en regelgeving' (NOC*NSF, CIVIQ en IOS) het 'Handboek Wet- en regelgeving'  in 2005 ontwikkeld.

NOC*NSF heeft het handboek sindsdien met enige regelmaat geactualiseerd. Echter wet en regelgeving is continue in ontwikkeling. Hoewel bij het samenstellen en redigeren de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat er dus de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. De samenstellers van het handboek zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen of nagelaten op basis van dit handboek.

Sportzorg.nl

Geplaatst op 19-09-2014

Klik hier voor de nieuwe lijst met bezoekersadressen van de Sportmedische Instellingen, aangesloten bij de FSMI (Federatie voor Sportmedische Instellingen). Voor de meest actuele gegevens en dependances verwijst FSMI naar hun website: www.sportzorg.nl.

2015 IIHF International Transfer Regulations

Geplaatst op 31-07-2014

De Nederlandse IJshockey Bond is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Klik hier voor de 2015 IIHF International Transfer Regulations.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‘oude’ bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een International Transfer Card (ITC) te worden ingevuld. (Zie artikel 3 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Deze ITC is bij de NIJB verkrijgbaar en dient bij de NIJB te worden ingeleverd. De NIJB stuurt de ITC door naar de 'oude' bond en draagt zorg voor de verdere verwerking. (Zie artikel 10 van het sportreglement van de NIJB.)

Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren middels een zogenoemde letter of approval - gelimiteerd of ongelimiteerd - van de 'oude' bond. De duur van de gelimiteerde letter of approval mag niet de einddatum van het seizoen waarin de speler zijn 18e verjaardag bereikt overschrijden. (Zie verder artikel 4 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Het formulier 'Letter of Approval' is te vinden op pagina 20 van de International Transfer Regulations van de IIHF.

Het formulier 'Unlimited Transfer Card Request' is te vinden op pagina 21 van de International Transfer Regulations van de IIHF. In het geval de speler verzoekt om een ongelimiteerde transfer dient de ITC of de letter of approval vergezeld te gaan van het formulier 'Unlimited Transfer Card Request'. Dit formulier dient te worden ondertekend door de speler en een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 07-10-2014

Vandaag is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

TV-sportplezier

Geplaatst op 21-09-2014
Met het digitale platform Tv-Sportplezier worden ouders en verenigingen geïnspireerd het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. Sinds 1 september is het digitale platform www.tvsportplezier.nl live en voor iedereen toegankelijk. 
Tv-Sportplezieris een digitaal platform dat zowel ouders als verenigingsbestuurders informeert, verleidt en inspireert om samen werk te maken van de prettige sfeer op de sportclub. Het is een website in combinatie met Facebook, een Youtube-kanaal, Twitter en andere social media, waarop filmpjes staan, maar ook best-practices, interviews en achtergrondartikelen geplaatst worden over de ouder-langs-de-lijn en de ouder-op-de-sportclub. 

Plezier centraal bij sport
Marijke Fleuren, lid van het kernteam van het actieplan `Naar een veiliger sportklimaat’ en initiatiefneemster van Tv-Sportplezier: “Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Maar bovenal zorgt sport voor heel veel plezier. Dit vinden kinderen dan ook het belangrijkste van sport. En wanneer ze plezier hebben blijven ze sporten. Te vaak zie je dat ouders teveel gefocust zijn op winnen. Of dat ze commentaar hebben op een beslissing van de wedstrijdleiding of zich nadrukkelijk met de coaching bemoeien. Als ouder ben je tijdens een wedstrijd supporter van je kind en moet je de rest aan de wedstrijdleiding en coaches overlaten. Met Tv-Sportplezier helpen wij ouders en verenigingen samen het gesprek aan te gaan over sportplezier en een omgeving te creëren waarin het plezier van de kinderen centraal staat.” 

Tv-Sportplezier biedt naast het online platform ook concrete handreikingen. Zoals een ‘warm welkom’, wat het vertrekpunt is voor een structurele relatie tussen vereniging en ouders. Ook worden er speciale thema-avonden voor ouders georganiseerd. 

Jack van Gelder ambassadeur van Tv-Sportplezier
Het unieke van Tv-Sportplezier is dat er kinderreporters zijn die leuke filmpjes over sportplezier gaan maken. Ze interviewen bekende Nederlanders en bezoeken clubs om goede voorbeelden te laten zien. Tv-presentator Jack van Gelder begeleidt hen hierbij. 
Van Gelder: “Regelmatig sta ik langs de lijn en dan besef ik me dat er nog veel te winnen is op het gebied van sportplezier. Met mijn inzet wil ik graag een bijdrage leveren aan het vergroten van het sportplezier van kinderen en het verbeteren van het sportklimaat op de verenigingen.” 

Naast Jack van Gelder zijn ook voormalig tophockeyster Minke Booij en Captain van het Nederlands Daviscupteam Jan Siemerink ambassadeur van Tv-Sportplezier. Beiden zijn zelf ouder en zetten zich al lange tijd in als ambassadeur voor het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. 

Naar een veiliger sportklimaat
Tv-Sportplezier maakt deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een initiatief van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF. Hiermee wil de sport in Nederland ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en daarin zichzelf kan zijn.

Vrijwilligerscoördinator

Geplaatst op 23-06-2014

Mogelijke taken en verantwoordelijkheden van een vrijwilligerscoördinator

 1. voert overleg met en informeert/adviseert het bestuur/de vereniging rond: 
  • De visie op vrijwilligersbeleid
  • Voordelen en mogelijkheden van een structurele aanpak van vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging.
  • De bijdrage die vrijwilligersbeleid kan leveren aan het bereiken van de algemene doelstellingen van de vereniging.
  • Het inpassen van vrijwilligersbeleid in de structuur van de organisatie.
 2. Inventariseert stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers en de diverse werkzaamheden.
 3. Is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een deelplan vrijwilligersbeleid (i.s.m. anderen).
 4. Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging wordt beschreven, maar ook maatregelen worden aangegeven om ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien.
 5. Maakt een opzet en aanzet voor taak- en functieomschrijvingen voor alle functies die er binnen de vereniging worden uitgevoerd.
 6. Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers.
 7. Stimuleert maatregelen om ondervertegenwoordigde doelgroepen voor vrijwilligersfuncties aan te trekken.
 8. Inventariseert de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 9. Stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, behoeften en motieven van de verschillende vrijwilligers.
 10. Zet zich in voor de positie van de vrijwilligers en stimuleert maatregelen om hen te betrekken bij het verenigingsbeleid.
 11. Coördineert het plaatsen en verplaatsen van vrijwilligers en de introductie van (nieuwe) vrijwilligers in hun functie, taken en werkzaamheden.
 12. Verzorgt de begeleiding van de vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten.
 13. Geeft eventueel ‘leiding’ aan de diverse vrijwilligers van de vereniging.
 14. Stimuleert maatregelen die erop zijn gericht waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers uit te drukken.
 15. Inventariseert de behoefte aan deskundigheidsbevordering van de verschillende vrijwilligers.
 16. Treft maatregelen voor interne en externe scholingsmogelijkheden van vrijwilligers.
 17. Draagt zorg voor duidelijke afspraken met vrijwilligers rond:
  • Taakomschrijvingen/werkzaamheden/werktijden/werkomstandigheden.
  • Opzegtermijn/overdracht van taken/informatie/materialen.
  • Begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
  • Interne communicatie/inspraak/medezeggenschap vrijwilligers.
  • Onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding/verzekeringen.
 18. Stimuleert het schriftelijk vastleggen van de diverse afspraken.

Mogelijke competentievaardigheden

 1. Beschikken over een grote dosis enthousiasme en de wil om het werk goed uit te voeren.
 2. Beschikken over goede communicatieve eigenschappen: luisteren en overleggen.
 3. Goed kunnen samenwerken, bemiddelen en onderhandelen.
 4. Goed om kunnen gaan met mensen, relaties opbouwen, vertrouwen scheppen.
 5. Beschikken over een grote dosis overtuigingskracht.
 6. Anderen kunnen motiveren.
 7. Ervaring in vrijwilligerswerk is een pre.
 8. Knelpunten kunnen inventariseren en analyseren.
 9. Beleidsmatig kunnen denken.
 10. Oog hebben voor allerlei belangen bij het aanpakken van de vrijwilligersproblematiek binnen de sportvereniging.
 11. Feedback kunnen geven.
 12. Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten.

Vertrouwenspunt Sport

Geplaatst op 22-11-2014

Geen vraag is te gek bij het Vertrouwenspunt Sport

Het Vertrouwenspunt Sport is voor de zomer al officieel gelanceerd en is inmiddels vol in bedrijf. Bij dit meldpunt kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Er is een animatie ontwikkeld ter promotie van het Vertrouwenspunt, die toelicht met wat voor soort zaken sporters en hun omgeving kunnen aankloppen. http://youtu.be/3HaBqUHoKYg

 

Het Vertrouwenspunt is door NOC*NSF en de sportbonden in het leven geroepen. Het team bestaat uit twaalf vertrouwenspersonen die na- en meedenken over de meest uiteenlopende vragen die te maken hebben met het gedrag van mensen binnen de sport. “Sporters, maar ook trainers of bestuurders, kunnen er bijvoorbeeld terecht met vragen over ongewenst gedrag of hoe het aangepakt kan worden. Je kunt er ook terecht om even met iemand te ‘sparren’ wanneer je vragen of vermoedens hebt op het gebied van doping of matchfixing”, legt Maarten Borneman, coördinator van het Vertrouwenspunt Sport uit.

In de knel

Borneman licht toe waar het initiatief tot het oprichten van een vertrouwenspunt vandaan komt. “Sporters spreken minder snel over hun zorgen, hun twijfels of het feit dat ze in de knel zitten. Dat is begrijpelijk, maar het kan de sportieve prestaties lelijk in de weg gaan staan en leiden tot het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Thema’s als pesten, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onderwerpen die vaak als ‘lastig’ worden ervaren. Ook vermoedens van doping of matchfixing zijn vaak moeilijk om over te praten. Wij vinden dat jammer. Jammer voor de sporter – hij of zij zit er immers mee – maar ook jammer voor de sport en sporters in het algemeen. Is het niet zo dat sport pas leuk is wanneer er op een eerlijke manier gesport wordt en iedereen tot zijn recht kan komen?”

Ook per mail

De gesprekken zijn vertrouwelijk, de sporter, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt de vertrouwenspersoon vooraf aan ieder contact uit. Ook wanneer ouders of vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken kunnen ze contact zoeken met Vertrouwenspunt Sport. Borneman: “Omdat het soms niet mogelijk is om over een vraag of een beschuldiging te praten, is het ook mogelijk om een kwestie per mail aan te kaarten. Op onze site worden de mogelijkheden daartoe uitgelegd. Ook de mogelijkheid om anoniem een vraag te stellen of om een melding te doen, wordt op de site uitgelegd.”

 

Meer info: zie www.vertrouwenspuntsport.nl of bel 0900 202 55 90.

Scheidsrechtersweekend 2016

Geplaatst op 12-07-2016

Het nationale scheidsrechtersweekend (opleidingen, instructies, testen) is dit jaar gepland op 3 en 4 september a.s.

Op 3 september zullen geen NIJB- scheidsrechters beschikbaar zijn voor het leiden van wedstrijden; op 4 september zullen er beperkt scheidsrechters aanwezig zijn (alle wedstrijden die om 19.00 uur of later beginnen).

Opleiding IJshockeytrainer/coach 3

Geplaatst op 06-07-2016

De opleiding IJshockeytrainer/coach 3 gaat vanaf het seizoen 2016-2017 van start.

De opleiding bestaat uit het vervullen van praktijkopdrachten binnen de club, het aanleggen van een portfolio, het volgen van de binnen de opleiding geboden workshops, het volgen van een stageperiode bij één van de nationale teams of een vergelijkbare omgeving af te stemmen met de technisch directeur, het afleggen van een examen door middel van proeven van bekwaamheid.

De sportspecifieke (3) workshops die binnen de opleiding worden geboden gaan over individuele tactieken, teamtactieken, spelsystemen, opstellen jaarplan, training geven, wedstrijden coachen, videoanalyse, maken van een playbook, et cetera. Deze workshops vinden in 3 weekenden plaats op vrijdagavond van 19:00-22:00 uur en op zaterdagochtend van 09:00-14:00 uur (overnachtingen zijn mogelijk, kosten zijn voor eigen rekening). Voorlopig hebben we hiervoor de volgende weekenden in gedachten: 16 en 17 september 2016, 18 en 19 november 2016, 10 en 11 februari 2017.

De sportoverstijgende (5-6) workshops die binnen de opleiding worden geboden gaan over communicatie, leefstijl, fysieke aspecten, leiderschap, opstellen jaarplan, begeleiden sportkader, didactiek, et cetera. Deze workshops vinden op maandagavonden plaats. Voorlopig hebben we hiervoor de volgende avonden in gedachten: 31 oktober 2016, 14 november 2016, 28 november 2016, 9 januari 2017, 27 maart 2017.

Na het slagen gaat de verplichting bestaan dat gecertificeerde coaches 3 zich eens in de twee jaar laten bijscholen door het volgen van bijscholingen door ASK of door het bijwonen van workshops georganiseerd door de NIJB.  Informeer voorafgaand aan de inschrijving van een (bij)scholing of workshop bij Theo van Gerwen (theo.van.gerwen@nijb.nl) of de (bij)scholing of workshop mogelijk licentiepunten oplevert voor het behoud van de licentie.

Deelkwalificaties IJshockeytrainer/coach 3
De 3 deelkwalificaties van de IJshockeytrainer/coach 3 zijn:
3.1 – Geven van trainingen
3.2 – Coachen bij wedstrijden
3.3 – Aansturen van sportkader
Alle bewijsstukken vereist voor de 3 deelkwalificaties dienen (uiterlijk binnen één (1) maand na de laatste workshop) in één portfolio te worden ingeleverd bij de praktijkbegeleider van de cursist.

Proeven van bekwaamheid (PVB's) opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) getoetst. (Voordat de proeven van bekwaamheid kunnen worden afgenomen moet het examengeld ad. EUR 125,00 zijn betaald.) In het kader van 3.1 Geven van trainingen vinden een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling op het geven van een training met voorafgaand een planningsinterview plaats. In het kader van 3.2 Coachen bij wedstrijd vinden een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling op het coachen bij een wedstrijd plaats. In het kader van 3.3 Aansturen van sportkader vindt een portfoliobeoordeling plaats.

Werkomgeving van een IJshockeytrainer/coach 3
- De IJshockeytrainer/coach 3 is werkzaam in de breedtesport (sportparticipatie). Het werkterrein van de IJshockeytrainer/coach 3 is een sportvereniging of (commerciële) sportorganisatie.
- De belangrijkste taak van de IJshockeytrainer/coach 3 is het geven van trainingen. Uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigingsdoelen. De sporters kunnen zowel jeugdigen als volwassenen zijn.
- De IJshockeytrainer/coach 3 staat voor de opgave om doelen op korte en middellange termijn te realiseren. Door analyse, planning, uitvoering en evaluatie (op wedstrijden en trainingen) streeft hij op planmatige wijze doelstellingen na.

Typerende beroepshouding van een IJshockeytrainer/coach 3
- De IJshockeytrainer/coach 3 gaat uit van de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters.

Rol en verantwoordelijkheden van een IJshockeytrainer/coach 3
- Het bestuur van de sportvereniging of commerciële sportorganisatie is op te vatten als werkgever.
- De IJshockeytrainer/coach 3 geeft zelfstandig training, coacht zelfstandig sporters bij wedstrijden.
- De IJshockeytrainer/coach 3 stuurt IJshockeytrainer/coaches 1 en 2 aan. Hij is verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing. Hij werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Inschrijven opleiding IJshockeytrainer/coach 3
Wilt u deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 vul dan dit inschrijfformulier in. Na acceptatie van uw inschrijving ontvangt u een factuur voor het cursusgeld. Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 750,00 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 3 en uw eigen naam ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per mail. Alle cursisten moeten naast het diploma IJshockeytrainer/coach 2 ook over voldoende eigen schaatsvaardigheden beschikken om met de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 te kunnen starten. Om in de praktijk de juiste begeleiding te ontvangen, moet iedere cursist een praktijkbegeleider aanstellen. (Dit is een begeleider in het bezit van kwalificatieniveau 4 (nader af te stemmen met Theo van Gerwen). Voordat de proeven van bekwaamheid kunnen worden afgenomen dient het examengeld ad. EUR 125,00 te zijn betaald. Bij vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met Theo van Gerwen (theo.van.gerwen@nijb.nl).

 

Bereikbaarheid bondsbureau vakantieperiode

Geplaatst op 04-07-2016

In verband met de vakantieperiode van 4 tot en met 22 juli 2016 is het bondsbureau beperkt bereikbaar. In dringende gevallen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Rob van Rijswijk (rob.van.rijswijk@nijb.nl) of met Arnoud van Berkel (arnoud.van.berkel@nijb.nl). Vermeld in uw mail ook uw telefoonnummer, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voor competitiezaken kunt u mailen naar competitie@nijb.nl. Voor scheidsrechterszaken kunt u mailen naar referee@nijb.nl.

We wensen u een fijne zomer toe!

Benoeming Rob van Rijswijk tot Secretaris Generaal

Geplaatst op 01-07-2016

Klik hier voor het nieuwsbericht van het bondsbestuur inzake de benoeming van Rob van Rijswijk tot Secretaris Generaal van de Nederlandse IJshockey Bond.

Kroon Casino hoofdsponsor Nederlandse IJshockey Bond

Geplaatst op 27-06-2016

Klik hier voor het persbericht - Kroon Casino hoofdsponsor Nederlandse IJshockey Bond.

Bestuurlijke vernieuwing – Academie voor Sportkader

Geplaatst op 12-06-2016

Bestuurders kunnen, eventueel met begeleiding van een verenigingsondersteuner/-adviseur, nu zelf aan de slag met vraagstukken rondom optimale (team)samenstelling, representativiteit en betrokkenheid van het bestuur. In het document ‘Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers' staat handige informatie, tips en handvatten voor bewustwording, reflectie en actie.

Zie ook: http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/verenigingstrajecten

 

Speelgerechtigheidsbepalingen IIHF-competities

Geplaatst op 15-01-2016

Hieronder de originele tekst van IIHF-Bylaw 406 met daaronder de Nederlandse vertaling. Bij een eventuele discrepantie tussen de vertaling van dit artikel en de Bylaws van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Meer

IJSHOCKEY NEDERLAND

Geplaatst op 31-01-2016

Op zaterdagavond 30 januari hebben we, voorafgaand aan de bekerfinale, de aankondiging gedaan van IJshockey Nederland, hét nieuwe platform voor het ijshockey in ons land. Voor publicatie vindt u in de bijlage het persbericht, samen met het nieuwe logo.

Hierbij de link naar het kick-off filmpje van IJshockey Nederland: https://youtu.be/6_AWCC04-cE

Onder de naam IJshockey Nederland lanceert de Nederlandse IJshockey Bond een nieuw platform voor het ijshockey. Ambitie is om ijshockeyliefhebbers in Nederland optimaal te laten genieten van de sport. Centraal in de nieuwe koers staat de online community ijshockeynederland.nl die deze zomer live gaat en het platform voor fans wordt van alles wat met ijshockey te maken heeft, van nieuws en standen tot interviews en live streams.

Rob van Rijswijk, vice-voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond, licht toe: “We willen de komende jaren in Nederland een grote slag maken met het ijshockey. Net als in toonaangevende landen als Amerika en Canada creëren we één centraal platform waar alles over de sport bij elkaar komt. IJshockey is de ultieme mix van energie, passie, techniek en team spirit. Onder het motto ‘Passion. Power. Play.’ gaan we de sport in alle facetten promoten.”

IJshockey Nederland bestaat uit onder andere de Oranje teams, de Nederlandse clubs in de Bene-league, de bekercompetitie, de Final Four en de Ron Berteling Schaal. Daarnaast gaat IJshockey Nederland de komende jaren diverse nieuwe concepten en spraakmakende evenementen lanceren, om de sport meer dan ooit te voren dichtbij de fans brengen.

Voor Oranje wordt 2016 een belangrijk jaar. In februari speelt het mannenteam in Italië het pre-Olympisch kwalificatietoernooi en in april gaat het in Spanje bij het IIHF WK alles op alles zetten om terug te keren naar Divisie I. De vrouwen gaan in april naar het WK in Italië. Vorig jaar behaalden ze de zilveren medaille in Divisie I.

Verenigingsbox

Geplaatst op 24-05-2016

De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke en veilige vereniging.
Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport!

De Verenigingsbox bestaat uit verschillende ‘tools’ zoals Beleidskaarten, best practises en een Seizoenskalender. Als bestuurder, trainer, coach en scheidsrechter kan je direct aan de slag met deze hulpmiddelen. Zo helpt de Verenigingsbox je om het gesprek over sportiviteit en respect op gang te brengen en om dit thema een vaste plaats te geven binnen jouw vereniging.

De inhoud van de Verenigingsbox bestaat uit:

Handleiding – Hoe gebruik je deze Verenigingsbox?
Dit is een handleiding voor verenigingsbestuurders met uitleg over hoe de Verenigingsbox te gebruiken binnen een vereniging.

Beleidskaarten
In de Verenigingsbox zijn 20 beleidskaarten opgenomen. Op iedere beleidskaart staat een specifiek onderwerp centraal, bijvoorbeeld gedragsregels of arbitragebeleid. Op de beleidskaarten staan zowel theorie als tips en praktijkvoorbeelden. Een beleidskaart biedt een verenigingen zo een duidelijk kader en handvat om zelf mee aan de slag te gaan.

 

Checklist – Hoe staat onze vereniging ervoor?
Het is altijd goed om te weten hoe je vereniging ervoor staat. Doe daarom een check met behulp van de checklist. Dan weet wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Handleiding - Hoe verzorg je succesvolle bijeenkomsten?
In deze handleiding staan tips voor het succesvol organiseren van bijeenkomsten voor trainers/coaches, arbiters, ouders en sporters.

Coachboekje
In het coachboekje wordt het principe ‘Sportief Coachen’ uitgelegd. Ook staan in het coachboekje tips voor trainers en coaches om zelf op een positieve en sportieve manier te trainen en coachen.

Seizoensplan
Het seizoensplan geeft inzicht in wanneer de verschillende interventies van de Verenigingsbox het beste ingezet kunnen worden.

Het voorbeeld seizoensplan geeft inzicht in wanneer de verschillende interventies van de Verenigingsbox het beste ingezet kunnen worden.

Kampioenenbal 2015-2016

Geplaatst op 12-03-2016

De Nederlandse IJshockey Bond feliciteert spelers, begeleiders, bestuurders, sponsoren en fans van onderstaande teams met het behaalde kampioenschap van Nederland of de behaalde bekerwinst.

Beker van Nederland
UNIS Flyers Heerenveen
Kampioen van Nederland UNIS Flyers Heerenveen
BeNe-league HYC REPLAY Herentals
Eerste divisie GIJS Groningen
Tweede divisie Ugly Faces Heerenveen
Derde divisie Vikings EIndhoven
Vierde divisie GIJS Groningen Seahawks
Vijfde divisie Amsterdam Shinny Snipers
U17 Nederlands Kampioenschap
Tilburg Trappers
U17 Nederlands Kampioen tweede divisie ProClass Dordrecht Lions
U17 Beker van Nederland Nijmegen Devils
U14 Nederlands Kampioenschap
HIJS Hokij Den Haag
U14 Nederlands Kampioen tweede divisie Smoke Eaters Geleen
U14 Beker van Nederland HIJS Hokij Den Haag
U12 Nederlands Kampioenschap
Red Eagles Den Bosch
U12 Nederlands Kampioen tweede divisie Smoke Eaters Geleen
U12 Beker van Nederland Amstel Tijgers Amsterdam
Aspiranten divisie Luttikhuis Enschede Lions
Studenten Bulldogs Groningen
Vrouwen Tilburg Trappers Ladies

Leidraad projectplan actieve ledenwerving

Geplaatst op 05-10-2015

Ledenwerving en het behoud van leden is een doorlopend aandachtspunt van alle (sport-) verenigingen. De teruglopende trend in het aantal Nederlanders dat lid is van een sportvereniging treft ook het ijshockey. Bij een relatief kleine sport als de onze bestaat het gevaar dat het aantal leden beneden een kritische grens zinkt, waardoor de vereniging, of zelfs de gehele sport, haar bestaansrecht zou kunnen verliezen.

Elke vereniging heeft daarom een projectplan actieve ledenwerving. In een dergelijk projectplan wordt beschreven wat de uitgangspunten zijn, wordt het beleid aangaande ledenwerving uiteengezet en wordt beschreven welke acties de vereniging onderneemt om nieuwe leden te werven, huidige leden te behouden en de participatie van de leden te vergroten.

De randvoorwaarden die mede bepalend zijn voor de praktische invulling van het projectplan zullen voor elke vereniging anders zijn. Deze randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld de ambitie van de vereniging om te groeien beïnvloeden, of het beleid bepalen, waardoor bepaalde aspecten van de ledenwerving meer of juist minder relevant worden.

De bond kan daarom onmogelijk voor elke vereniging een pasklaar antwoord hebben hoe het beste aan ledenwerving kan worden gedaan. Dit document vormt slechts een algemene leidraad voor de verenigingen waarlangs zij een eigen projectplan kunnen samenstellen, of aan de hand waarvan zij kunnen toetsen of het bestaande projectplan nog voldoet.

Website www.youth-hockey-tournaments.com

Geplaatst op 15-09-2015

Op de website www.youth-hockey-tournaments.com wordt de mogelijkheid geboden om gratis jeugdijshockeytoernooien die in Nederland plaatsvinden te vermelden (free listing). Het betreft hier volgens eigen zeggen het meest uitgebreide en unieke overzicht van jeugdijshockeytoernooien in Europa (vanaf de leeftijd van 10 tot 18 jaar). De website biedt de mogelijkheid om zelf een eigen toernooi toe te voegen: http://www.youth-hockey-tournaments.com/-et-new. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om tegen betaling reclame te maken voor een toernooi (VIP listing).

Onderscheidingen ALV

Geplaatst op 07-06-2016

De Nederlandse IJshockey Bond heeft tijdens de ALV van  6 juni 2016 Henk van de Pas, Guus Bakker en Jolanda van Leeuwen onderscheiden voor hun verdienste voor de ijshockeysport.

Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de ijshockeybond in Nieuwegein.

Van de Pas werd benoemd tot Erelid. Hij was onder meer organisator van de WK's in Tilburg en Eindhoven, bestuurslid van de bond en in verschillende functies betrokken bij Tilburg Trappers.
Daarnaast werd teammanager Guus Bakker van Tilburg onderscheiden als Lid van Verdienste. Bakker is oud-international, was jarenlang bij verschillende clubs actief als coach en de laatste jaren als teammanager bij Trappers.
Ook Jolanda van Leeuwen werd benoemd tot Lid van Verdienste. Van Leeuwen zet zich al vele jaren in voor de groei van het vrouwenijshockey in Nederland en geldt als één van de motors achter de groei van het vrouwenijshockey in ons land.

Vernieuwde ISR-reglementen (Doping en seksuele intimidatie)

Geplaatst op 27-05-2016

Bij de ontwikkeling van de visie en aanpak sport en integriteit door NOC*NSF is geconstateerd dat het wenselijk is onderzoek en waarheidsvinding bij ernstige misdragingen in de sport op het terrein van seksuele intimidatie, doping en matchfixing te verbeteren. Het is van belang dat de procedure van melding tot tuchtuitspraak zorgvuldiger wordt doorlopen. Het instellen van een poule van aanklagers in de sport en het instellen van onderzoekscommissie die sport breed onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar misdragingen dient dit te verbeteren. Sportbonden aangesloten bij het ISR kunnen in de nabije toekomst een beroep doen op deze poule van aanklagers. Voordat een aanklager werkzaamheden kan verrichten is het noodzakelijk dat haar/zijn rol staat beschreven in de statuten van de sportbond.

De ISR reglementen zijn om die reden herschreven met de toevoeging van de aanklager in de sportrechtspraak. De aanklager heeft als functie om de eerste meldingen van misstanden binnen de thema’s doping, SI en matchfixing te (laten) onderzoeken en kan een zaak aanbrengen bij de tuchtcommissie. Hij/zij heeft ook de mogelijkheid om een zaak te schikken of te seponeren (behalve bij dopingzaken). De aanklager heeft een zelfstandige rol en opereert namens de - bij het ISR aangesloten - sportorganisaties.

Het belang van een poule van aanklagers en een onderzoekscommissie integriteit

 • Meer meldingen die binnen komen kunnen beter worden onderzocht, waardoor uiteindelijk meer zaken de procedure van melding tot en met een tuchtuitspraak doorlopen. Gevolg zal zijn dat de registratielijst van personen die een tuchtrechtelijke veroordeling hebben voorseksuele intimidatie beter zal worden gevuld, waardoor deze personen niet elders in de sport gewoon weer aan de slag kunnen gaan.
 • Professionaliseren onderzoek en waarheidsvinding voor integriteitszaken. Integriteitszaken zijn vaak complex en ingewikkeld en zeker geen dagelijkse praktijk voor een sportbond. Wanneer een kleine groep deskundigen hier meer ervaring meer heeft, zal dat dit leiden tot een hogere kwaliteit. Per thema zal een aantal deskundigen als aanklager of lid van een onderzoekscommissie worden benoemd.
 • Financiële drempel voor het doen van onderzoek naar integriteitszaken wegnemen/verlagen. Hiermee wordt voorkomen dat willens en wetens een onveilige situatie blijft bestaan.
 • Heldere rollen. De ongemakkelijke positie van een sportbond als aanklager zal in de praktijk minder gevoeld worden wanneer er een professionele onafhankelijke aanklager is.
 • Ontzorgen sportbonden. Veel sportbonden vinden het prettig dergelijke complexe zaken te kunnen uitbesteden aan deskundigen

De aangepaste reglementen treft u hier aan.

Praktijk-/theoriedagen opleiding IJshockeytrainer/coach 2

Geplaatst op 01-06-2016

De praktijk-/theoriedagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 van het seizoen 2016-2017 zijn gepland. Ga naar de pagina Coaches Corner / IJshockeytrainer/coach 2 om u in te schrijven voor de betreffende opleiding in het seizoen 2016-2017.

Praktijk-/examendagen opleiding IJshockeytrainer/coach 1

Geplaatst op 01-06-2016

Op de volgende data en plaatsen vinden de praktijk-/examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2016-2017 plaats:

Zaterdag 22 oktober 2016 van 09:00 tot 17:00 uur in 't Veerhuis te Nieuwegein
Zaterdag 26 november 2016 van 09:00 tot 17:00 uur in het IJssportcentrum Eindhoven
Zaterdag 21 januari 2017 van 09:00 tot 17:00 uur in 't Veerhuis te Nieuwegein
Zaterdag 8 april 2017 van 09:00 tot 17:00 uur in het IJssportcentrum Eindhoven

Klik hier voor het Kwalificatieprofiel IJshockeytrainer/coach 1.

Ga naar de pagina Coaches Corner / IJshockeytrainer/coach 1 om u in te schrijven voor één van de praktijk-/examendagen in het seizoen 2016-2017.

Data opleidingen IJshockeytrainer/coach 1 en 2

Geplaatst op 09-05-2016

Ga naar de pagina Coaches Corner voor de praktijk-/examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2016-2017.

Ga naar de pagina Coaches Corner voor de praktijk-/theoriedagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 van het seizoen 2016-2017.

Joep Leermakers naar OKT

Geplaatst op 31-05-2016

Joep Leermakers is door de IIHF aangewezen om van 1-4 september 2016 in Oslo (Noorwegen) als linesman de wedstrijden in het Olympisch kwalificatietoernooi te leiden. Deelnemende landen naast gastland Noorwegen zijn Kazachstan, Frankrijk en Italië.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Geplaatst op 24-05-2016


De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze cursus.

Leerdoelen:

 • De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
 • De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 • De VCP kan reflecteren
 • De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
 • De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren


Meer informatie over de eisen en specifieke leerdoelen van de cursus VCP zijn te vinden via onderstaande links:

Wereldkampioenschappen 2016-2017

Geplaatst op 20-05-2016

Tijdens het congres van de IIHF in Moskou zijn de lokaties en data van de diverse Wereldkampioenschappen 2016-2017 bepaald.

Het nationale mannenteam neemt van 23-29 april 2017 deel aan Divisie IB in Belfast. Tegenstanders zijn Groot-Brittannië, Estland, Litouwen, Japan en Kroatië.

Het nationale U20-team gaat naar Tallinn in Estland van 11 tot en met 17 december 2016. Naast Nederland nemen aan Divisie IA deel Kroatië, Estland, Litouwen, Roemenië en Slovenië.

Het nationale U18-team gaat van 13 tot en met 19 maart 2017 in Servië (Belgrado of Novisad) in Divisie IIB met Servië, Spanje, IJsland, België en Australië strijden om het kampioenschap.

Het nationale vrouwenteam neemt het op tegen Korea, DPR Korea, Groot-Brittannië, Slovenië en Australië. Nederland heeft zich kandidaat gesteld om dit toernooi te organiseren. Ook Korea wil het WK organiseren in het kader van de voorbereiding op de Olympische Spelen in 2018 in Korea. Een definitief besluit wordt eerst in september 2016 op het congres in Parijs verwacht.

Het pre-Olympisch toernooi voor vrouwen, waaraan Nederland deelneemt, wordt georganiseerd door Italië. Plaats en data worden later gecommuniceerd. Tegenstanders van Oranje zijn Italië, Spanje en Turkije.

Bijeenkomsten landelijke ledenwervingscampagne

Geplaatst op 19-05-2016

In 2016 krijgt het onderwerp ledenwerving een vervolg. De NIJB is namelijk in overleg getreden met een marketingbureau inzake de ondersteuning van clubs in het kader van ledenwerving. Het plan is om in het nieuwe seizoen met 1 of meerdere landelijke campagnes aan de slag te gaan. Hiervoor wordt een uniforme huisstijl ontwikkeld. Een huisstijl die overal gecommuniceerd gaat worden. Een huisstijl die voor clubs eenvoudig is over te nemen. Samen hetzelfde gezicht naar buiten is hierbij de insteek. Denk daarbij aan posters, flyers, mascotte, videoboodschap, speldjes, petjes en wellicht ook T shirts. Kortom een landelijke aanpak met een herkenbaar uiterlijk.

Hiervoor organiseert de NIJB op woensdag 22 juni 2016 een bijeenkomst voor de wervingscoördinatoren van de clubs, aanvang 19:30 uur. Het marketing- en organisatiebureau zal op deze dag het concept presenteren, waarbij aan de clubs wordt gevraagd kritisch mee te denken. De bijeenkomst vindt plaats in 't Veerhuis in Nieuwegein. Een daarop volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 7 september 2016 ook in 't Veerhuis in Nieuwegein, aanvang 19:30 uur. Hier zullen we de aftrap geven voor het nieuwe seizoen.

De technisch directeur verzoekt de clubs de wervingscoördinator en een bestuurslid te sturen naar de betreffende bijeenkomsten (vriendelijk verzoek via mail aan theo.van.gerwen@nijb.nl te laten weten wie namens uw club aanwezig zullen zijn op woensdag 22 juni 2016).

Richtlijnen voor het bouwen van een ijsbaan

Geplaatst op 13-05-2016

In mei 2016 is een update verschenen van de documentatie voor het bouwen van een ijsbaan.

Klik hier: http://www.iihf.com/iihf-home/sport/ice-rink-guide/

Destil Trappers kampioen Oberliga

Geplaatst op 19-04-2016

Destil Trappers heeft het kampioenschap van de Oberliga behaald.

Een geweldig eerste seizoen in de Duitse Oberliga, met vaak ijshockey van uitmuntende kwaliteit, heeft tot de titel geleid.
De competitie in de Oberliga-Nord werd afgesloten met een tweede plek. Vervolgens werden  in de play-offs achtereenvolgens Landshut en Peiting uitgeschakeld en werd een plaats in de finale veroverd. In die finale werd vervolgens EC Bayreuth ‘die Tiger’ in een cleen sweap (de eerste drie wedstrijden in een best-of-five serie werden gewonnen) verslagen.

Tilburg dus kampioen van de Oberliga. Daar hoort, zoals voorafgaand aan het seizoen met de DEB afgesproken, geen promotie naar de DEL2 bij.

De NIJB feliciteert spelers, begeleiders, bestuur, sponsoren en fans van harte met het behaalde resultaat.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Geplaatst op 27-04-2016
Verenigingen die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veiliger sportklimaat. Ook in de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld en dit elke 3-5 jaar herhalen, biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. De praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen – zoals als begeleider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom gratis. Doordat steeds meer sport organisaties en andere vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, kindervakantieweken), hier gebruik van gaan maken, wordt het des te belangrijker voor elke (sport)organisatie om dit ook bij de eigen organisatie structureel door te voeren.

Wie kan een VOG aanvragen?

 • Vrijwilliger vervult een vrijwilligers functie bij de sportvereniging waarbij de onkostenvergoeding van de vrijwilliger voor de betreffende vrijwilligers functie niet meer dan €1.500 op jaarbasis bedraagt.
 • Vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) of met mensen met een verstandelijke handicap geldt geen leeftijdsgrens.
 • Bij de organisatie, waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, wordt het werk voor 70% uitgevoerd door vrijwilligers.
 • De sportorganisatie waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandel nummer en geen winstoogmerk.

Procedure aanvragen VOG

De VOG is gratis voor vrijwilligers in de sport.

Het is alleen mogelijk om digitaal, via www.gratisvog.nl, een gratis VOG aan te vragen.

Voor het aanmaken van een account, waarna VOG’s gratis aangevraagd kunnen worden, dient de vereniging te laten zien dat breder preventief beleid gevoerd wordt. Onderdeel hiervan is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het voeren van aannamebeleid zoals het checken van referenties bij trainers en het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders.

Deze en andere maatregelen, zijn hier te vinden en staan ook uitgebreid beschreven in de toolkit.

In het kort de stappen die een sportvereniging neemt:

 • De sportorganisatie gaat naar www.gratisvog.nl en maakt een account aan.
 • De sportorganisatie geeft antwoord op enkele meerkeuzevragen, waarbij ze laat zien dat ze breder preventief beleid (gaat) voeren op het gebied van het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie.
 • De ingevulde gegevens worden getoetst door NOC*NSF en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij een positieve uitkomst ontvangt de sportorganisatie na maximaal vier weken de gegevens.
 • ​De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. VOG’s aangevraagd bij het gemeenteloket worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Om uw vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal klaar zetten. Hiervoor moet uw vereniging over eHerkenning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.
 • De sportorganisatie vult op de website van DienstJustis de gegevens van de vrijwilligers in (naam, geboortedatum en e-mailadres van de vrijwilliger).
 • De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin in een link om de VOG aanvraag definitief te maken.
 • Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen vier weken de VOG en overhandigt deze aan de sportorganisatie.

Alle informatie rondom de VOG kunt u nalezen op de website www.nocnsf.nl/vog

Nederland wereldkampioen!

Geplaatst op 15-04-2016

Nederland wint ook zijn laatste wedstrijd tegen België en wordt daarmee ongeslagen wereldkampioen in Divisie IIA. De NIJB feliciteert spelers en begeleiding van harte met dit behaalde succes, waardoor Oranje terugkeert in Divisie IB. Het is op dit moment nog niet bekend waar dit kampioenschap in 2017 wordt gespeeld.

De uitslagen:

Servië - Nederland 2-3
Nederland -Spanje 3-2
Nederland-IJsland 3-0
China-Nederland 0-9
Nederland-België 6-2

Kijk ook op www.facebook.com/ijshockeybond

Nederland scoort tegen België

De gedragscode sport (6). Ook voor jou!

Geplaatst op 06-04-2016

Vertrouwenspuntsport

Doping, matchfixing maar ook discriminatie en pesten. Het Vertrouwenspunt Sport is er voor al dit soort zaken. Niet alleen om te melden als het kwaad al is geschied. Ook om advies in te winnen ben je bij het Vertrouwenspunt Sport aan het goede adres. Iedereen kan trouwens bij het Vertrouwenspunt Sport terecht: sporters, topsporters, trainers en coaches, ouder en bestuurders.

 


Zie voor meer informatie over het Vertrouwenspunt Sport www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt.

De gedragscode sport (4). Ook voor jou!

Geplaatst op 04-04-2016

In dit artikel staan scheidsrechters en officials centraal.

Als scheidsrechter/official/jurylid zorg je dat de wedstrijd goed verloopt. Je geniet van je ‘vak’. Tuurlijk, er zijn weleens incidentjes. Luidruchtige supporters langs de lijn, een rotschop op het veld, sporters die verhaal halen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Jij bent tenslotte verantwoordelijk voor wat er tijdens de wedstrijd gebeurt. En die verantwoordelijkheid is precies wat je kwetsbaar maakt. Je bent een interessant doelwit voor iemand die de wedstrijd wil manipuleren. Hoe onschuldig het ook lijkt. Bekijk de animatie hieronder eens. Dan weet hoe je omgaat met lastige situaties.

 

 

Meer over de gedragscode voor scheidsrechters en officials

De gedragscode sport (5). Ook voor jou!

Geplaatst op 05-04-2016

De volgende doelgroep in de serie "Gedragscode sport. Ook voor jou!" is de sporter zelf.

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, ook voor de andere in je team/trainingsgroep en de tegenstander. Dat zit ‘m in kleine dingen. Help je tegenstander overeind als je hem of haar omver hebt gelopen. Grote mond en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op. Bekijk de animatie hieronder. Dan weet je precies wat we bedoelen.

 

 

Meer over de gedragscode voor sporters

De gedragscode sport (3). Ook voor jou.

Geplaatst op 03-04-2016

Vandaag: Trainers en coaches

Als trainer natuurlijk wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Dat er op z’n tijd gewonnen wordt, ook leuk. Maar hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter in kwestie daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant. Bekijk de animatie hieronder eens. Dan weet je hoe het leuk houdt. Voor iedereen, ook jezelf.

Meer informatie over de gedragscode voor trainers en coaches

 

De gedragscode sport (2). Ook voor jou!

Geplaatst op 02-04-2016

Eerder publiceerden we een artikel over gedragscode in de sport, waarbij de topsporter centraal stond.

Vandaag is het de beurt de bestuurders.

Als bestuurder ben je altijd druk in de weer. Tot nu toe is het je altijd nog gelukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Het verdiende niet altijd de schoonheidsprijs, maar goed. Toch is het verstandig om eens na te denken over hoe je de zaken aanpakt. Stel dat jullie het clubhuis gaan verbouwen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Wie controleert de penningmeester eigenlijk? En hoe zorg je dat iedereen met plezier naar de club komt? Bekijk de animatie hieronder eens. Dan weet je hoe een integere bestuurder te werk gaat.

Meer over gedragscodes bestuurders

De gedragscode sport (1). Ook voor jou!

Geplaatst op 01-04-2016

Dat nieuwe medicijn, staat dat op de dopinglijst, of toch niet? Als jullie het clubhuis laten opknappen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Incidentjes op het veld, hoe ga je daarmee om? En natuurlijk wil je dat iedereen met plezier naar de club komt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Leuk die vragen, maar jij wilt weten hoe je het aanpakt. Bekijk dan de animaties hieronder. Geinig om te zien, en je steekt er ook nog iets van op. De animaties zijn gebaseerd op de gedragscodes in de sport. Gedragscodes die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen. Dus ook voor jou als bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter.

Vanaf vandaag plaatsen we voor elk van de genoemde doelgroepen een animatie. We trappen af met een gedragscode voor topsporters.

Je hebt maar een doel voor ogen: winnen! Daar doe je alles voor, dag in dag uit. Eat-sleep-train-repeat is jouw motto. Zwaar is het topsport bestaan zeker, het is een vak. Soms liggen er verleidingen op de loer. Matchfixing, betting en doping: zaken waarmee je liever niet in aanraking komt. Bekijk daarom de onderstaande animatie eens. Dan blijf je uit de problemen.

 

Meer infornatie over de gedragscode voor topsporter